Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Johanneke Stolk
Eigenaar DOEN coaching
Orchideestraat 36, 2565 RM, Den Haag
06-523 623 88
Johannekestolk@doencoaching.com

 

Verkrijgen van uw persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.

 

DOEN coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Werkervaring

 • Competenties en interessegebieden

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres

 

DOEN coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens verwerkt DOEN coaching persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 

 • De verbetering van haar diensten;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 •  

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals belastingadviseur, of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

DOEN coaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat DOEN coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Uw rechten

U heeft het recht om DOEN coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u DOEN coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:


Johannekestolk@doencoaching.com of bellen met telefoonnummer: 06-523 623 88.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mochten u en ik er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.